Spelregels Intuitieve Trainingen

1. Deze spelregels zijn van toepassing op alle activiteiten zoals opleidingen, trainingen, opleidingen, workshops, trajecten of anderszins, door Intuitieve Trainingen aangeboden.

2. Deze spelregels zijn algemeen. Voor verschillende opleidingen kunnen aanvullende regels van toepassing zijn die op het aanmeldingsformulier zichtbaar zijn en genoemd worden in de informatie over deze opleidingen schriftelijk of op de website.

3. Mochten er afwijkende overeenkomsten gesloten worden tussen Intuitieve Trainingen en de cursist dan zijn deze geldig na schriftelijke bevestiging door Intuitieve Trainingen.

4. Het aanbod van Intuitieve Trainingen waaronder prijzen, tijden, roosters, programma’s is vrijblijvend en kan onderhevig zijn aan veranderingen. Of een aangeboden opleiding doorgaat is steeds afhankelijk van het aantal aangemelde cursisten. Uiterlijk een week voor aanvang wordt er een bericht gegeven als de opleiding niet doorgaat. De aangemelde cursist ontvangt een bevestiging van deelname in de week voorafgaand aan de start van de opleiding.

5. Betaling

a. Bij aanmelding/inschrijving voor de basis intuitieve opleiding module 1, 2 en 3 en het verkort intuïtief traject is de aanbetaling €200,- per trimester. Het bedrag voor de opleiding dient voor de 6e les van het trimester in zijn geheel te zijn voldaan. Bij betaling van de hele basis intuitieve opleiding (bio 1, bio 2 en bio 3) ineens geldt een korting van €50,- op het totaalbedrag.

b. Bij aanmelding/inschrijving voor de healingopleiding is de aanbetaling €300,- en vervolgens 6 maanden €175,- per maand. Bij betaling van de healingopleiding ineens geldt een korting van €50,- op het totaalbedrag.

c. Bij aanmelding/inschrijving voor de readingopleiding is de aanbetaling €440,- en vervolgens 18 maanden €220,- per maand. Bij betaling van de readingopleiding ineens geldt een korting van €150,- op het totaalbedrag.

d. Bij aanmelding/inschrijving voor de trance medium opleiding 1e jaar is de aanbetaling €600,- en vervolgens 8 maanden €175,- per maand. Bij betaling van de trance medium opleiding 1e jaar ineens geldt een korting van €100,

e. Bij aanmelding/inschrijving voor een workshop of themaopleiding is de aanbetaling €100,-. Het resterende bedrag dient voor aanvang van de workshop voldaan te zijn.
Voor de totaal bedragen van de opleidingen, opleidingen en workshops zie de website.

6. Betalingen kunnen worden gedaan op Triodosbank NL41 TRIO 0390 2686 15 tnv Intuitieve Trainingen.

7. Korting

a. Bij deelname voor een tweede keer aan dezelfde opleiding of workshop geldt een korting van 20%.

b. Studenten in bezit van een Ov-jaarkaart krijgen een korting van 20%.

8. Annuleringsregels

a. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding of workshop is het inschrijfgeld en administratiekosten van €50,- verschuldigd.

b. Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de opleiding of workshop is het hele bedrag van de opleiding of workshop verschuldigd.

c. Bij annulering tijdens de opleiding is het hele bedrag van de opleiding of workshop verschuldigd.

d. Binnen 14 dagen na aanmelding is het mogelijk om af te zien van deelname.

9. Toelating tot opleidingen gebeurt in volgorde van aanmelding. Intuitieve Trainingen heeft het recht om cursisten de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces van belang is.

10. Als Intuitieve Trainingen door de wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de cursist en door Intuitieve Trainingen deze kunnen worden verhaald.

11. Als Intuitieve Trainingen besluit een opleiding tussentijds of voortijdig te beëindigen, zal over reeds plaatsgevonden activiteiten geen teruggave van gedane betalingen door cursist plaatsvinden. Eventueel vooruit betaald opleidinggeld zal binnen 14 dagen terug betaald worden aan de cursist.

12. Ingeval van tussentijds of voortijdig beëindigen van de opleiding of het programma door Intuitieve Trainingen blijft de deelnemer onverminderd het lesgeld verschuldigd over reeds aangeboden activiteiten binnen de opleiding, ook als de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van deze activiteiten.

13. De directie sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde opleiding, opleiding en/of workshop.

14. Klachtenprocedure

a. In verband met de stof waarin er bij Intuitieve Trainingen les gegeven wordt gaan wij ervan uit dat er eigen verantwoordelijkheid bestaat in een situatie die ontstaat. In dat kader kijken wij naar een klacht als zijnde een groeiproces van de klager en ook van de aangeklaagde. In eerste instantie hoort een klacht thuis bij degene of datgene waar de klacht tegen gericht is.

b. Een klacht over de opleiding wordt eerst behandeld door de desbetreffende docent. Mocht dit nodig zijn dan komt de klacht bij de directie terecht. Gaat de klacht over de organisatie dan gaat deze direct naar de directie. Komen directie en cursist er samen niet uit dan is er de onafhankelijke klachtencommissie om de klacht te behandelen. De klachtencommissie bestaat uit 2 onafhankelijke leden die hiervoor aangesteld zijn door Intuitieve Trainingen te weten Mar Agerbeek uit Utrecht en Peter de Winter van Intuitieve Opleidingen Rotterdam. Zij nemen in de beoordeling van de klacht ook mee dat een klacht alles te maken heeft met een groeiproces. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend.

c. Indien er een klacht is dan wordt hier binnen 4 weken op gereageerd. De uiteindelijke afhandeling van een klacht is afhankelijk van de procedure die er gevolgd wordt. We streven naar afhandeling binnen 2 maanden.

d. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

e. De correspondentie die gevoerd wordt tijdens de klachten procedure wordt na afhandeling nog 1 jaar bewaard.

15. Alle informatie door de cursist aan Intuitieve Trainingen verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

16. Vragen over het onderwijs of de organisatie worden binnen 4 weken afgehandeld. Mocht er meer tijd nodig zijn om de vragen te beantwoorden dan geef Intuitieve Trainingen schriftelijk aan wat de ontvangstdatum is van de vraag en wanneer het antwoord verwacht kan worden.

17. De copyright en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Intuitieve Trainingen.

18. Overmacht
In onvoorziene omstandigheden kan een cursus niet doorgaan. In dat geval worden er nieuwe data aangeboden.